Je očkování znamením Šelmy?

Přečtení: 8247

…ti přijmou znamení Šelmy na své čelo nebo ruku. Lidé se tak rozdělí do dvou táborů. Ti prví vytrvají, i když jich bude menšina a mnozí budou i umírat. Ti druzí, kteří budou chtít žít pohodlně, přijmou Šelmu duchovně či fyzicky.
Nakonec bude seslán konečný hněv boží na strůjce zla a ty, kteří se jim podvolili.


Nejsem autorem následujícího článku, ale našel si ke mně cestu. Není to zdaleka první zmínka s podobným poselstvím, na kterou jsem v souvislostí s událostmi, které se kolem nás dějí, narazil. A tak je asi čas, ty zmínky přestat ignorovat…
Můžete si o tom myslet své, ale za poslední dva roky se udály věci, které jsou tak vymknuté z kloubů a na které neexistují běžná racionální vysvětlení, že je myslím zajímavé se porozhlédnout i po těch vysvětleních, která mohou některým na první pohled připadat jako přitažená za vlasy.
Nemusíte je stoprocentně přijmout – stačí zůstat otevřený. Poslední dva roky mě naučily nesoudit, neodsuzovat a nepsat o čemkoli, že je nesmysl, nebo hloupost.

V textu se mluví o konci světa – osobně se ale přikláním spíš než k dogmatickému výkladu, k určité symbolice – ke konci jednoho věku, milníku lidské civilizace a klíčové etapě, o které jsem přesvědčen, že přijde a bude na každém z nás, jak se ke změně v následujících měsících postaví.
A opět tu je onen boj dobra a zla, který je zakotven ve všech příbězích od věků lidstva – těch paralel a náznaků je zkrátka tolik, že už je nelze ignorovat.

A nezapomeňme, že aby mohlo vzniknut něco nového, je třeba odstranit to nefunkční, zničené a chorobné – a to naše civilizace už mnoho let bezesporu je.

Protože sám nejsem v Bibli vůbec kovaný, nechávám následující text beze změn a komentářů, tak jak byl napsán i se spoustou zajímavých odkazů.

Jan Tománek


Vydáno: 21. 7. 2021

Je očkování proti COVID-19 apokalyptickým znamením Šelmy?

Nalezneme v Bibli varování před vakcinací proti COVID-19?
 Je vakcinace lidí znamením Šelmy z novozákonní knihy Zjevení?
Varují některá náboženství a duchovní nauky před současným očkováním?

Svatý grál nebo znamení Šelmy?

Nejdiskutovanějším tématem od konce roku 2019 je koronavirové onemocnění označované jako COVID-19. Není snad na zemi člověka, který by nebyl nějak omezen touto pandemií. Většina vlád a nadnárodních organizací jako jeden hlas tvrdí, že jedinou skutečnou ochranou proti COVID-19 je vakcinace. Do vakcinace lidí jsou investovány astronomické sumy peněz. Z téměř všech sdělovacích prostředků slyšíme neustále o nutnosti nechat se očkovat. Vakcinace byla dříve nucena zejména starším lidem. Později byly k očkování pobízeny střední generace a dnes je již propaganda cílena na mladé lidi a dokonce děti. Pokud se lidé nechají vakcinovat, jsou jim slibovány peníze i losování o ceny. Očkovaní začínají být všemožně zvýhodňováni a naopak těm neočkovaným je život znepříjemňován. Dalo by se tedy očekávat, že nebude na zemi člověka, který by snad váhal udělat tečku za COVID-19 a nechat si do těla píchnout některou z oněch tajemných experimentálních látek, vydávaných za moderní svatý grál.

Jenže je tu celá řada zvláštních okolností, a snad právě proto někteří lidé stále vakcinaci odmítají nebo alespoň váhají. Ptají se, proč by se měli očkovat a riskovat celou řadu vedlejších účinků. Vždyť rizikové skupiny jsou již očkováním chráněny před těžkým průběhem onemocnění a mladí jsou chráněni svou přirozenou imunitou. Vždyť chytit a roznášet vir mohou všichni, nezávisle na očkování. Proč se investují miliardy dolarů do očkování, když by za zlomek nákladů mohl být k dispozici účinný lék? A proč nám vlády, sdělovací prostředky a mnozí odborníci lžou téměř o všem, co se týká covidu a očkování?[a] [b]
Ukazuje se, že COVID-19 zřejmě není přírodního původu a mnohé svědčí o tom, že je zde zaměňována příčina a následek. Neočkuje se proti covidu, ale covid je tu proto, aby se očkovalo. Jakoby zde přicházely stále nové kmeny koronavirů právě proto, aby bylo možné vakcinovat co nejvíce lidí. Také ten obrovský tlak a všudypřítomná propaganda je mnohým až podezřelá. Stále častěji se začíná diskutovat o tom, že nám vlády a celosvětové organizace nesdělují pravdu a snaží se leccos utajovat a všemožně nás zastrašovat. Dokonce se objevují názory, že vakcinace může být neúčinná, ba přímo škodlivá, že se nejedná o pomoc lidstvu, ale o jeho genocidu.[17]
Diskuze o smyslu očkování a jeho možných skrytých cílech se vedou nejen v rovině světské, vědecké, materiální ale také v rovině duchovní. Již i některé církevní autority varují, že za očkováním a bojem proti covidu je snaha ovládnout lidstvo a nastolit Nový světový řád. Dokonce se lze setkat s tvrzením, že očkování je apokalyptickým znamením šelmy, jak je popisováno v poslední biblické knize – Janově zjevení.

Další z proroctví

Již dříve jsme uvedli řadu proroctví, která lze chápat jako varování před bojem s covidem a očkováním. Rozebírali jsme několik proroctví věhlasného proroka Nostradama. Upozornili jsme na novodobá varování – agrosymboly (piktogramy v obilí) a uvedli i několik dalších proroctví z vlastních sbírek. Jen zopakujme, že většinu proroctví lze vyložit mnoha způsoby a není jistota, že právě náš výklad je ten správný. [1] [2]

Zmiňme ještě některá další proroctví, která ve světle současných událostí mohou být zajímavá. Možná zde lze nalézt i spojení celosvětové snahy o vakcinaci lidí s apokalyptickým znamením šelmy:

Ach běda! Mnozí na dohled věku konce,
 přijímat budou nedočkavě cejch otroctví v řadě,
 pak jejich krev jak smrti zvonce,
 pot páchnoucí čpavě.
A jejich tělo smrduté a v mysli velká zloba,
těm účast odňata,
 již nečeká je nová doba.


Znamení Šelmy

Co to vlastně znamená to znamení Šelmy? Křesťanská Bible je ukončena knihou Zjevení Janovo (též Apokalypsa). Texty knihy byly sepsány pravděpodobně mezi roky 92 až 96 n. l. Autor upozorňuje tehdejších sedm místních křesťanských církví před chybami a nebezpečími ale většina textů je zaměřena na budoucnost. Prostřednictvím obrazů a symbolů je popisován konec našeho věku, který autor viděl formou božích zjevení.

Šelma vystupuje v knize Zjevení od 13. kapitoly.

Bible, Zjevení Janovo, kap. 13 (NKB)[4]

13:1-8
Tehdy jsem spatřil šelmu vystupující z moře, která měla sedm hlav a deset rohů. Na jejích rozích [bylo] deset korun a na jejích hlavách rouhavé jméno. Ta šelma, kterou jsem spatřil, byla podobná pardálu, ale její nohy [byly] jako medvědí a její tlama jako tlama lva. A drak jí dal svou sílu, svůj trůn i velikou moc. Spatřil jsem také jednu z jejích hlav jakoby zraněnou k smrti, ale její smrtelná rána se uzdravila. A celá země [šla] v úžasu za tou šelmou a [lidé] se klaněli draku, který dal té šelmě moc; klaněli se i šelmě se slovy: “Kdo [je] podobný té šelmě? Kdo s ní může bojovat?” A byla jí dána ústa mluvící veliké věci a rouhání a byla jí dána moc působit po čtyřicet dva měsíce.
Otevřela tedy svá ústa, aby se rouhala Bohu a urážela jeho jméno, jeho stánek i ty, kteří přebývají v nebi. Bylo jí dáno, aby svedla boj se svatými a přemohla je; a byla jí dána moc nad každým kmenem, jazykem i národem. Budou se jí klanět všichni kdo bydlí na zemi, [každý,] jehož jméno není od založení světa zapsáno v knize života zabitého Beránka.
Má-li někdo uši, ať slyší. Kdokoli vodí do zajetí, do zajetí půjde. Kdokoli zabíjí mečem, musí být mečem zabit. Zde je vytrvalost a věrnost svatých.
Potom jsem spatřil jinou šelmu, jak vystupuje ze země: měla dva rohy jako Beránek, ale mluvila jako drak. Ta vykonává všechnu moc té první šelmy před její tváří a působí, že se země i ti, kteří na ní bydlí, budou klanět té první šelmě, jejíž smrtelná rána se uzdravila. A dělá veliké divy, takže působí i to, aby z nebe na zem sestupoval oheň před zraky lidí. A svádí obyvatele země těmi divy, které jí bylo dáno dělat před tváří šelmy. Říká těm, kteří bydlí na zemi, aby udělali obraz té šelmě, která měla ránu od meče, ale ožila. A bylo jí dáno, aby dala ducha tomu obrazu šelmy, aby obraz té šelmy mluvil a způsobil, aby byli zabiti všichni, kdo by se obrazu té šelmy neklaněli. A působí, aby všem, malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům, bylo dáno znamení na pravou ruku nebo na čelo a aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat, jedině ten, kdo má znamení nebo jméno té šelmy nebo číslo jejího jména. Zde je moudrost. Kdo má rozum, ať spočte číslo té šelmy; neboť je [to] číslo člověka. Jeho číslo [je] šest set šedesát šest.

13. kapitolu zde citujeme celou, aby zůstala zřetelná paralela s dnešní dobou. Nežijeme v době přechodu demokracie v totalitní globalismus, kdy vláda a moc v jednotlivých zemích již přestává být určována občany prostřednictvím voleb? Vlády a organizace již zjevně podléhají těm, kdo jsou v pyramidě moci postaveni výše. Lidé stále věří, že ve hře na volby mohou vybírat své zástupce. Ovšem ti vykonávají moc výkonnou i zákonodárnou pod řízením zcela jiných pánů. Jan obrazně popisuje nadvládu draka, jehož moc realizuje na zemi sedmihlavá šelma.
Lidé se klanějí draku i šelmě. Nemluví šelma  k lidem  prostřednictvím sdělovacích prostředků hlavního proudu, které dnes mají téměř neomezenou mediální moc? Jan uvádí na scénu ještě druhou šelmu, která vypadá jako Beránek ale mluví jako drak. Ta vykonává moc prvé šelmy: “A působí, aby všem, malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům, bylo dáno znamení na pravou ruku nebo na čelo a aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat, jedině ten, kdo má znamení nebo jméno té šelmy nebo číslo jejího jména.”

Zde je prvá zmínka o znamení šelmy. Originální řecké slovo CHÁRAGMA znamená cejch, znamení, značku či otisk.  

Slovo cháragma lze také chápat ve smyslu vtištění, rytiny, leptu. Tedy něčeho, co může např. jehlou, chemickou látkou či jiným způsobem formovat nosič či nositele: 

MOJE KNIHY O SVOBODĚ A DOBĚ, VE KTERÉ ŽIJEME


Animovaný obrázek s efektem bounce
Obr. Význam řeckého cháragma dle tří novozákonních slovníků.

Zde to začíná být zajímavé.
Jak vhodněji označit v řeckém jazyce prvého století vakcinaci, která může způsobit řadu přechodných i trvalých změn v lidském těle prostřednictvím jehly a vpravení určité látky?
Snahou šelmy bude působit, aby co nejvíce lidem bylo dáno cháragma/znamení nebo jméno té šelmy nebo číslo jejího jména.  Jméno i číslo vyjadřovalo ve starověku charakteristiku určité věci či postavy. Covidové vakcíny mohou údajně měnit i charakter člověka. A i slovo charakter je odvozeno od řeckého cháragma.

Proč na ruce nebo na čele? V Bibli se opakovaně popisuje přání Stvořitele, aby lidé jeho zákony přijali a konali podle nich. Aby se ztotožnili se zázrakem božího stvoření, a obrazně nosili jeho znamení na čele (vnitřní ztotožnění) a na ruce (aby tak i konali).[c]  Satan  v podobě draka chce lidstvo svést z boží cesty a začíná znamením na ruce, jakoby mu bylo jedno, zda se s tím člověk vnitřně ztotožní a bude o nesprávných věcech přesvědčen, nebo ne. Jde o to, aby co nejvíce lidí přijalo očkování, ať už si o tom budou myslet cokoliv.
14. kapitola začíná právě božím znamením na čele. Uvádíme pouze úryvky:

Bible, Zjevení Janovo, kap. 14 (NKB)

14:1
A hle, uviděl jsem Beránka stojícího na hoře Sion a s ním sto čtyřicet čtyři tisíc [těch], kteří měli na svých čelech napsané jméno jeho Otce.

14:9-15
A za nimi letěl třetí anděl a říkal mocným hlasem: “Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li [její] znamení na své čelo nebo na svou ruku, i ten bude pít neředěné víno Božího hněvu, které je vlito do kalichu jeho rozhorlení; a bude trýzněn ohněm a sírou před tváří svatých andělů a před tváří Beránka. A dým jejich muk bude vystupovat na věky věků. A ti, kteří se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a kdokoli přijme znamení jejího jména, nebudou mít odpočinutí dnem ani nocí.”
Zde je vytrvalost svatých, zde [jsou] ti, kteří zachovávají Boží přikázání a Ježíšovu víru.
Potom jsem uslyšel hlas z nebe, který mi říkal: “Piš: Blaze mrtvým, kteří od této chvíle umírají v Pánu.” “Ano,” praví Duch, “ať si odpočinou od svých prací; a jejich skutky jdou s nimi.”
A hle, spatřil jsem bílý oblak a na tom oblaku seděl jakoby Syn člověka. Na hlavě měl zlatou korunu a v ruce ostrý srp. A z chrámu vyšel jiný anděl a volal mocným hlasem na toho, který seděl na oblaku: “Přilož svůj srp a žni, neboť přišla tvá hodina sklizně, protože sklizeň země dozrála!”

Budou zde lidé, kteří přijali Boží zákony (na svých čelech mají napsáno Boží jméno). A pak zde bude většina těch, kteří se klaní šelmě a jejímu (mediálnímu) obrazu. Ti přijmou znamení šelmy na své čelo nebo ruku.
Lidé se tak rozdělí do dvou táborů. Ti prví vytrvají, i když jich bude menšina a mnozí budou i umírat. Ti druzí, kteří budou chtít žít pohodlně, přijmou šelmu duchovně (hlava) či fyzicky (ruka). Nakonec bude seslán konečný hněv boží na strůjce zla a ty, kteří se jim podvolili. Nebude to jen další boží napomenutí a výchovné tresty, bude to trest konečný, neředěné víno Božího hněvu. Srp tehdy započne konečnou sklizeň.

V 15. a 16. kapitole se popisují tresty dopadající na ty, kdož přijali znamení šelmy. Postupně se na ně bude vlévat sedm pohárů božího hněvu. Prvý jim způsobí vředy:

Bible, Zjevení Janovo, kap. 16:1-2 (NKB)

16:1-2
Tehdy jsem uslyšel z chrámu mocný hlas, jak říká těm sedmi andělům: “Jděte, vylijte těch sedm koflíků Božího hněvu na zem.” První tedy odešel a vylil svůj koflík na zem a na lidech, kteří měli znamení šelmy, a [na] těch, kteří se klaněli jejímu obrazu, vyvstaly zlé a zhoubné vředy.

16:5-6
A slyšel jsem anděla vod, jak říká: “Jsi spravedlivý, Pane, který jsi, který jsi byl a který budeš, že jsi to usoudil! Protože prolévali krev svatých a proroků, a [ty] jsi jim dal pít krev, neboť si [to] zaslouží.”

Další poháry způsobily zkažení moře, které se přeměnilo jakoby v krev mrtvého a řek, které obrátily se v krev. Lidem se znamením šelmy tak bylo dáno pít krev. Zajímavé je, že již dnes jsou častými vedlejšími účinky vakcín problémy s krví.

Vatikán a Janovo Zjevení

Převážně z řad katolíků jsou někdy slyšet názory, že Janovo evangelium je jen sbírkou vizí a snů, a nelze tam hledat předpovědi budoucích událostí či dokonce zprávu o posledním soudu. Jistá odměřenost možná pramení z toho, že Jan varuje právě před neblahou rolí katolické církve na konci našeho věku. Alespoň takto mnozí chápou Janovo varování před nevěstkou sedící na sedmi pahorcích:

Bible, Zjevení Janovo, kap. 17, výňatky (CEP) [5]

Tu přišel jeden z těch sedmi andělů, kteří měli sedm nádob, a promluvil ke mně: “Pojď se mnou, ukážu ti soud nad velikou nevěstkou, usazenou nad vodami, se kterou se spustili králové světa a vínem jejího smilství se opíjeli obyvatelé země.” Anděl mě odvedl ve vytržení ducha na poušť. Tu jsem spatřil ženu sedící na dravé šelmě nachové barvy, plné rouhavých jmen, o sedmi hlavách a deseti rozích. Ta žena byla oděna purpurem a šarlatem a ozdobena zlatem, drahokamy a perlami; v ruce držela zlatý pohár, plný ohavností a nečistoty svého smilství, a na čele měla napsáno jméno – je v něm tajemství: “Babylón veliký, Matka všeho smilstva a všech ohavností na zemi.”
Viděl jsem tu ženu, zpitou krví svatých a krví Ježíšových svědků. Velice jsem užasl, když jsem ji viděl. Ale anděl mi řekl: “Čemu se divíš? Já ti odhalím tajemství té ženy i té sedmihlavé a desetirohé šelmy, která ji nese …

Ať pochopí ten, komu je dána moudrost. Sedm hlav je sedm pahorků, na nichž ta žena sedí

Známe dnes jediné město, které slouží jako hlavní náboženské centrum a je umístěno na sedmi kopcích. Je to Řím, sídlo Vatikánu, od nepaměti známé jako “město sedmi kopců”, duchovní centrum římskokatolické církve.
Pokud by apokalyptickou nevěstkou byl klérus vládnoucí dnes z Vatikánu, vše by do sebe zapadalo. Právě současný papež-nepapež J. M. Bergoglio je velikým propagátorem vakcinace proti covidu, a rovněž tak i zastáncem globalizace a nového světového řádu.

V polovině prosince nechal vyhlásit vakcinační kampaň ve Vatikánu a v lednu 2021 se nechal propagačně naočkovat údajnou vakcínou na bázi mRNA. Očkovací centrum bylo zřízeno v aule Pavla VI., která je podle fátimského proroctví nazvána Chrámem pekla.[6]
Hala svým vnitřním uspořádáním připomíná plazí či dračí hlavu. Odpovídá to některým stěží uvěřitelným teoriím, podle kterých stojí za covidem a vakcínami právě reptiliáni, Satanovi služebníci.

Obr. Vakcinační centrum zřízené ve Vatikánu, v hale Pavla VI.[7]
 Vpravo zástup lidí čekajících na očkování a papežův stolec nazývaný Satanův trůn.[6]

Vatikán nyní patří k vedoucím zemím v očkování proti koronaviru. V roce 2021 bylo nařízeno dobrovolně-povinné očkování duchovních po celém světě včetně České republiky. V září 2021 má Bergoglio navštívit Slovensko. Vstup na bohoslužby má být povolen pouze těm, kdo přijmou dvě dávky vakcíny.[8]

Bible, Zjevení Janovo, výňatky z dalších kapitol (CEP)

18:1
Potom jsem viděl jiného anděla, jak s velikou mocí sestupuje z nebe; a země byla ozářena jeho slávou. Zvolal mohutným hlasem: “Padl, padl veliký Babylón a stal se doupětem démonů, skrýší všech nečistých duchů a každého zlověstného a nenáviděného ptáka; neboť vínem Božího hněvu pro smilství té nevěstky byly opojeny všecky národy, králové světa s ní smilnili a bohatí kupci země bohatli z její rozmařilosti a přepychu.” A slyšel jsem jiný hlas z nebe: “Vyjdi, lide můj, z toho města, nemějte účast na jeho hříších, aby vás nestihly jeho pohromy. Neboť jeho hříchy se navršily až k nebi a Bůh nezapomněl na jeho viny. Odplaťte po zásluze té nevěstce, dvojnásob jí odplaťte za její činy! V poháru, který připravovala, připravte pro ni dvojnásob;

19:20
Ale šelma byla zajata a s ní i falešný prorok, který k její cti činil zázračná znamení a svedl jimi ty, kdo přijali cejch šelmy a klekali před jejím obrazem. Za živa byli šelma a její prorok hozeni do ohnivého jezera hořícího sírou.

20:1
Tu jsem viděl, jak z nebe sestupuje anděl, který má v ruce klíč od propasti a veliký řetěz. Zmocnil se draka, toho dávného hada, toho ďábla a satana, na tisíc let jej spoutal, uvrhl do propasti, uzamkl ji a zapečetil, aby již nemohl klamat národy.

Církve a náboženství

Jaký názor na vakcinaci proti Covidu-19 mají světové církve a náboženství? Ti, kteří v nich drží moc, jsou horlivými propagátory vakcinace. Římskokatolický vůdce již byl zmíněn. Očkování propagují i vůdčí rabíni židovského náboženství. Ti, kteří vládnou hlavním proudům křesťanského i židovského náboženství dokonce svým věřícím podsouvají myšlenku, že odmítat vakcinaci je hřích.
Rovněž tibetský náboženský vůdce dalajlama horlivě vyzývá všechny k očkování.

Obr. Dalajlama dostal první dávku vakcíny proti koronaviru. Vyzývá i ostatní, aby se nechali očkovat.[10]

Do Mekky byli během hlavních islámských svátků vpuštěni jen očkovaní, nebo ti s protilátkami v těle. Neočkovaným byl zakázán i vstup do nejvýznamnějších mešit. V některých muslimských zemích již zavedli vakcinaci povinnou pro všechny.

Janovo zjevení má celkem 22. kapitol popisujících mnoho různých událostí. Opakovaně zde nalezneme jedno varování: Zlu, které v Apokalypse personifikují drak, šelmy, nevěstka i antikrist, podlehne většina lidí. Jen někteří nepokleknou před globálními mocnostmi a uchovají si účast v novém světě.

Bible, Zjevení Janovo, výňatky z 13. kapitoly (CEP)

A celá země v obdivu šla za tou šelmou; klekali před drakem, protože dal té šelmě svou moc, a klekali také před šelmou a volali: “Kdo se může rovnat té dravé šelmě, kdo se odváží s ní bojovat?” …
Dostala moc nad každým kmenem, národem, jazykem i rasou; budou před ní klekat všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou od stvoření světa zapsána v knize života, v knize toho zabitého Beránka…
A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.

Ne všichni, kdo stojí v předních řadách světových náboženství, šelmě podlehli. Řada islámských skupin ostře odmítá očkování, vakcínu označují za Satanovo sémě. Mnoho ortodoxních židovských komunit se brání vakcinaci. 

Katolický arcibiskup Carlo Maria Vigano sepsal v květnu 2020 petici “Ne povinnému očkování proi koronaviru!“. Podepsal ji i Robert F. Kennedy ml. spolu se stovkami politiků, právníků, publicistů, kněží, lékařů i virologů. V petici se píše: „Požadujeme, aby vedoucí představitelé světových vlád zajistili přísné vyloučení všech forem kontroly nad lidmi, ať už prostřednictvím sledovacích systémů nebo jakýchkoli jiných forem lokalizace člověka. Boj proti koronaviru, jakkoli by byl závažný, nesmí sloužit jako záminka k podpoře skrytých plánů nadnárodních korporací, které mají v tomto ohledu velmi silné obchodní a politické zájmy. Požadujeme, aby občané měli možnost odmítnout očkování a omezení osobní svobody bez jakýchkoli trestů a sankcí.[15]

Německý kardinál Gerhard Müllera (bývalý prefekt Kongregace pro nauku víry) varoval v únoru 2021 před nástupem totalitní společnosti s prvky kolonialismu, která bude fungovat na absolutní kontrole myšlenek, projevu a činů. „Sjednocený člověk může být snadno řízen,“ řekl Müller a dodal: „Orwellovský svět homo digitalis už začal.“, „Slepá víra v dobrodušnost lídrů velkých organizací a otevřených společností je možná jen při absolutním popření reality.[16]

Je vakcinace znamením šelmy?

Je tedy očkování proti COVID-19, propagované světovými mocnostmi, znamením šelmy popisovaným v Apokalypse, poslední knize křesťanské Bible? Může člověk, který se pokloní globalistické propagandě a dobrovolně se podrobí vakcinaci, přijít o účast v novém světě nebo dokonce o svou duši? Na tyto otázky si asi každý musí hledat odpovědi sám za sebe. Lidé by se měli řídit svým vnitřním hlasem, naslouchat mu, otevřít svá srdce a mysl, a konat podle toho.

Bible, Zjevení Janovo (Apokalypsa), poslední kapitola 22:10-15 (CEP)

     A řekl mi: “Nezapečeťuj knihu se slovy tohoto proroctví: čas je blízko.
Kdo křivdí, ať křivdí dál, kdo je pošpiněn, ať zůstane ve špíně – kdo je spravedlivý, ať zůstane spravedlivý, kdo je svatý, ať setrvá ve svatosti.
Hle, přijdu brzo, a má odplata se mnou; odplatím každému podle toho, jak jednal.
Já jsem Alfa i Omega, první i poslední, počátek i konec.
Blaze těm, kdo si vyprali roucha, a tak mají přístup ke stromu života i do bran města.
Venku zůstanou nečistí, zaklínači, smilníci, vrahové, modláři – každý, kdo si libuje ve lži.

Pokračování článku – Očkování proti COVID-19 – novodobé náboženství?


Odkazy a zdroje


[a] Neustále se mění informace o vakcínách proti COVID-19. Původně byly slibovány jen dvě dávky na neomezenou dobu. Nyní je trvání účinnosti vakcinace omezeno na několik měsíců a lidé jsou připravováni na třetí dávky, či dokonce trvalé, neustálé očkování.
Před rokem se uváděl cíl naočkovat 70% obyvatelstva k dosažení kolektivní imunity. Nyní se již píše o nutnosti proočkovat 90 % populace. Přitom v zemích, kde je nejvyšší počet naočkovaných, přicházejí nové vlny onemocnění a opět dochází k extrémnímu omezování života lidí. Roste počet očkovaných, kteří i přesto onemocněli covidem a mají mnohem horší následky, než neočkovaní.

Nepravd a cenzury spojených s covidem a očkováním bylo již nepřeberně. Poplašné zprávy o přeplněných nemocnicích a mrtvých v mrazicích boxech, což ve většině případů nebyla pravda. Účelové úpravy a falšování statistik o pozitivních, nemocných a mrtvých. Propagační očkování známých osobností, které se ukázalo jako podvod či neprůkazné. Umlčování odborníků poukazujících na umělý původ koronaviru. Zejména pak byly zamlčovány vážné vedlejší účinky některých vakcín. Nebezpečná je například tvorba spike-proteinů v těle očkovaného. Naopak použití vakcín z východních zemí, kde bylo prokázáno nízké riziko vedlejších účinků, bylo blokováno s klamavou kampaní proti nim. Preferování vakcín typu mRNA, které dosud nebyly v širším měřítku testovány a kde lze očekávat zcela zásadní devastující účinky na lidský organismus.[11] [14]

[b] Samostatnou kapitolou je snaha vlád a mocenských organizací omezovat či zakazovat klasickou léčbu onemocnění Covid-19. U nás se například osvědčilo používání léků obsahujících ivermektin. Covid úspěšně léčili např. ve fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně (FNUSA) lékem Huvemec. Podařilo se jim zajistit větší dodávku léku, kterou rozdělovali i do dalších nemocnic. Huvemec byl jediným lékem na covid, který podle lékového ústavu mohl předepsat dospělému pacientovi i praktický lékař. Nyní bude používání léku zřejmě silně omezeno a zásoby zničeny. Ivermectin si nelze ani objednat v zahraničí, zásilky do ČR jsou zabavovány.

Proti řadě léků, které se v léčbě Covidu-19 osvědčily, vede hlavní mocenský a mediální proud neustálé útoky. Mnozí lékaři, kteří zveřejnili úspěchy v léčbě Covidu-19, zahynuli nebo byli přinuceni mlčet.

Další zvláštností je popírání ochranné funkce protilátek získané přirozenou cestou po prodělání onemocnění covid-19. Obecně platí, že nejlepší obranou těla jsou přirozeně vybudované protilátky. Ministerstvo zdravotnictví ČR však stále odmítá uznávat obrannou funkci protilátek. Vymlouvá se na to, že dosud není známa bezpečná hladina protilátek. Odborníci ale tvrdí, že stačí i hladina minimální protože tělo při napadení virem umí rychle zvýšit tuto hladinu na patřičnou úroveň. [12] [13]

[c] Viz také Zjevení 9:4

[1] Nostradamus a COVID – centurie II.46 a I.16. Mýty a skutečnost. Suspectus.com [online]. 2021 [cit. 2021-7-21]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?nazevclanku=nostradamus-a-covid&cisloclanku=2021010001
[2] COVID – kruhy v obilí (I.). Mýty a skutečnost. Suspectus.com [online]. 2021

. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?nazevclanku=covid-kruhy-v-obili-i&cisloclanku=2021030003[3]

Zjevení Janovo, Apokalypsa a Armageddon. Mýty a skutečnost. Suspectus.com [online]. 2015 [cit. 2021-7-22]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2015110002

[4]

Flek, Hoffman. Nová Bible Kralická: Nový Zákon našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Sdružení pro Novou Bibli Kralickou /NKB/. www.nbk.cz . V elektronické formě SW BibleWorks.

[5]

Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. Jinak také Český ekumenický překlad /CEP/. V elektronické formě SW BibleWorks

[6]

Proroctví z Fátimy – další dopis Lucie Santos. Mýty a skutečnost. Suspectus.com [online]. 2020 [cit. 2021-7-27]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2020020005

[7]

Début des vaccinations anti-Covid au Vatican. Vatican News [online]. leden 2021 [cit. 2021-7-27]. Dostupné z: https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2021-01/debut-des-vaccinations-anti-covid-au-vatican.html [8] Na bohoslužbu s papežem jen s ukončeným očkováním, rozhodli na Slovensku. Seznam zprávy.cz [online]. 2021 [cit. 2021-7-27]. Dostupné z: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/na-bohosluzbu-s-papezem-jen-s-ukoncenym-ockovanim-rozhodli-na-slovensku-170183 [9] Léčba ivermektinem už jen pro vyvolené, lék nedostane výjimku ministerstva. IDnes.cz [online]. 2021 [cit. 2021-7-30]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/invermektin-v-cesku-konci-ministerstvo-mu-neda-dalsi-vyjimku.A210729_084938_domaci_hv#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign
=domaci&utm_content=main
[10] Dalajlama dostal první dávku vakcíny proti koronaviru. Vyzývá i ostatní, aby se nechali očkovat. IRozhlas.cz [online]. 2021 [cit. 2021-7-30]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/ockovani-proti-koronaviru-dalajlama-prvni-davka_2103061152_zuj [11] V Německu vypukl okolo koronaviru další velký skandál! Fórum KOB [online]. 2021 [cit. 2021-7-31]. Dostupné z: https://kob-forum.eu/2021/06/11/v-nemecku-vypukl-okolo-koronaviru-dalsi-velky-skandal/ [12] Ministerstvo nehodlá respektovat rozhodnutí soudu ohledně uznávání protilátek. Novinky.cz [online]. 2021 [cit. 2021-7-31]. Dostupné z:

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/ministerstvo-nehodla-respektovat-rozhodnuti-soudu-ohledne-uznavani-protilatek-40366932

[13] „Změňme definici covidu, stanovme podmínky konce epidemie.“ Protilátky fungují, tvrdí česká studie. Echo24.cz [online]. 2021 [cit. 2021-8-1]. Dostupné z: https://echo24.cz/a/S3MMi/zmenme-definici-covidu-stanovme-podminky-konce-epidemie-protilatky-funguji-tvrdi-ceska-studie [14] A je to oficiálně: Studie CDC zjistila, že 74% všech nových případů Covid-19 postihuje plně očkované osoby, které mají dvě dávky mRNA vakcín! Pfizeru minulý rok v říjnu během interní prezentace FDA unikl seznam vedlejších příznaků vakcíny! Na prvním místě je vedlejším příznakem nemoc Covid-19, na druhém místě je smrt, na třetím poruchy těhotenství a teprve poté následují další příznaky! AENews [online]. 2021 [cit. 2021-8-1]. Dostupné z: https://aeronet.cz/news/a-je-to-oficialne-studie-cdc-zjistila-ze-74-vsech-novych-pripadu-covid-19-postihuje-plne-ockovane-osoby-ktere-maji-dve-davky-mrna-vakcin-pfizeru-minuly-rok-v-rijnu-behem-interni-prezentace-fda/ [15] Očkování mRNA vakcínami: Legální genocida? Jak zlikvidovat 30 % světové populace. Statistika: Očkovaní umírají na covid-19 až osmkrát častěji. Vakcinace jednoznačně přispívá k šíření infekce. Depopulace v přímém přenosu. Protiproud.cz [online]. 2021 [cit. 2021-8-21]. Dostupné z: https://www.protiproud.cz/zdravi/5904-ockovani-mrna-vakcinami-legalni-genocida-jak-zlikvidovat-30-svetove-populace-statistika-ockovani-umiraji-na-covid19-az-osmkrat-casteji-vakcinace-jednoznacne-prispiva-k-sireni-infekce-depopulace-v-primem-prenosu.htm [16] „Kontrola všech a všeho.“ Schůze mocných a Velký reset: Ten, co už nemá co ztratit, pozvedl hlas. Parlamentní listy [online]. 2021 [cit. 2021-8-21]. Dostupné z: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/-Kontrola-vsech-a-vseho-Schuze-mocnych-a-Velky-reset-Ten-co-uz-nema-co-ztratit-pozvedl-hlas-656607 [17] Světové lékařské autority: Všeobecná vakcinace je obrovská chyba! Diletanti a negramoti: Umlčte kritiky vakcinace! Experiment, který zničí lidstvo. Řádění nepříčetné vakcinační “inkvizice.” Zastavte očkování dřív, než bude pozdě! Protiproud.cz [online]. 2021

. Dostupné z: https://www.protiproud.cz/zdravi/5954-svetove-lekarske-autority-vseobecna-vakcinace-je-obrovska-chyba-diletanti-a-negramoti-umlcte-kritiky-vakcinace-experiment-ktery-znici-lidstvo-radeni-nepricetne-vakcinacni-inkvizice-zastavte-ockovani-driv-nez-bude-pozde.htm

zdroj:
http://myty.cz/view.php?nazevclanku=je-ockovani-proti-covid-19-apokalyptickym-znamenim-selmy&cisloclanku=2021070001

Věříte v Boha?

Víra v Boha je pro tuto anketu myšlena i obecněji, nejen křesťansky - také metafyzicky, víra v něco vyššího, v určitý řád…

Upozornění na e-mail
Upozornit na
guest

4 Komentáře
Nejnovější
Nejstarší Nejvíce hlasovalo
Inline zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře
P.A.Semi
2 let před

Článek je převážně správný, i vaše poznámka na začátku, že nemáme čekat konec světa, ale přerod v novou dobu…
Ovšem s tím Vatikánem nebo Římem se mýlí… Město na sedmi pahorcích, které je mátě smilstva a ohavností země, je Washington DC. Protože narozdíl od všech ostatních měst včetně Říma, která se mezitím rozrostla a nemají již těch pouhých “sedm kopců”, tento má přesně danou neměnnou hranici, a těch sedm malých kopečků… A je hlavním jádrem všech smilstev a hnusů světa… Anebo Jeruzalém, který také má sedm kopců, a je jádrem spirituálních hnusů světa…?
Heretik Fratišek Bergoglio je jen drobný podržtaška skutečných Luciferiánů…
Ohledně překladu, je tam původně “na ruce nebo na mobilu”… Slovo “metó pon” přeložili jako “na čele”, ve skutečnosti je to složenina “za pohledem”, nebo za oknem, tedy na obrazovce mobilu, kde to znamení šelmy mají a ukazují… Ale ten duchovní výklad, že se jedná o uvažování a konání, je také správný…
K tomu číslu 666 – původně tam velmi pravděpodobně bylo číslo 6e6 (6 milionů, viz text WPoHC, psáno ještě před Covidem), a dobře to vyjadřuje, KDO tohle zotročení a plánované vyhubení světa plánoval a prováděl… Místo toho si Bill Gates udělal ostentativní patent WO2020/060606 na totální blbost, nebo šíří fantazie o čipech, aby lidé nechápali a nebáli se toho, co tu už je…
Že vaxxinace je Znamení Šelmy vyjádřil i Bůh ! A to nejednou… Viz například http://pialpha.cz/Vax6-cz (český překlad) …
Je mi to líto, že se ta varování nepodařilo rozšířit včas a varovat větší množství lidí, kteří pak místo toho byli svedeni k tomuto novodobému otroctví a geneticky znečištěni vaxxínami… (to jaké následky to bude mít v druhé generaci se teprve uvidí, prý tam je nějaký recesivní gen, způsobující rakovinu dívek, ovšem až v další generaci, pokud oba rodiče ten gen nesou… Těžko říct nyní, jestli to tak je nebo ne, ale ti, co vás chlácholí, že to není možné, to nevyzkoušeli a vědět to také nemohou…) Na Olympiádě v Londýně 2012 nás Zionisté varovali, že se nás chystají tím očkováním po Covidu vyhubit… Možná se jim to nepovedlo tak, jak plánovali, ale možná to ještě napraví dalším boosterem, pokud se dál budeme chovat jako ovce…
πα½

Milan
Milan
2 let před

Pokud vás zajímá možná souvislost dnešní doby se Zjevením sv. Jana, tak poměrně podrobný výklad je zde: http://www.ragauian.cz/dve-selmy-vladnou-zemi-1/

m
m
2 let před
Lucie
Lucie
2 let před

Doporučuju si najít, kde přesně se papež (sám) vyjadřuje k vakcinaci, na oficiálním webu https://www.vaticannews.va/cs/vatikan/news/2021-01/papez-frantisek-i-emeritni-papez-benedikt-xvi-byli-ockovani-pro.html, toho (přímo od něj) mnoho o očkování není, narozdíl od kritiky současné války, kdy media dost překrucují jeho oficiální prohlášení. Vatikán není jen papež, uvidíme, je to zajímavá doba.